Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   Henryk Kowalczyk
      informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji
rolnej powinien gromadzić faktury VAT

• w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia
2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności
od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:
132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła

Dotacje będą wypłacane w terminach:
3 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2023 roku.
1. W 2023 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego
ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego
producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu
określonego na 2023 r., w dwóch terminach, tj.:
a) od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. producent składa wniosek o zwrot podatku
akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
b) od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. producent składa wniosek o zwrot podatku
akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.
W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,
do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje
o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta
rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego
miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże
jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych
prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 2727).

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła
w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany
przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wystawiony na siebie jednorazowo w danym roku.
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym.
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar
gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty
zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha
przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej
niż działalność rolnicza.
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot
podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy
współmałżonków).
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów
wojewódzkich oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także
udostępniony w urzędach gmin do kopiowania. Na stronie internetowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku
akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej,
wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r.
(Dz. U. poz. 2832), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/l), liczby
110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu
producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne
według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/l),
liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła
będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym
został złożony wniosek o zwrot podatku.
8. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
9. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku
akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
10. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 3 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany
we wniosku

Pliki do pobrania: 

wniosek

oświadczenie PKD

______________________________________________________________________________________________________

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   Grzegorz Puda
      informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na
olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejscapołożenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  •  w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
    od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku
    określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku.

1. W 2021 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego
ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego
producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu
określonego na 2021 r., w dwóch terminach, tj.
a) od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producent składa wniosek o zwrot podatku
akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
b) od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. producent składa wniosek o zwrot podatku
akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,
do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje
o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta
rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego
miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże
jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich
oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 2001).
Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła
w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany
przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wystawiony na siebie, jednorazowo w danym roku.
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym.
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar
gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty
zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha
przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej
niż działalność rolnicza.
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot
podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy
współmałżonków).
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we
wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin,
urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.
Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również dostępny
edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
6. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala
się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur
VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18
grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r.
(Dz. U. poz. 2435), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100
oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu
producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według
stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l),
liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony
wniosek o zwrot podatku.
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku
akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 1- 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku.

Pliki do pobrania:

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego

KLAUZULA informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

OŚWIADCZENIE osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji