Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w sprawie wyrobów zawierających azbest

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których występują lub występowały wyroby zawierające azbest, jest obowiązany do wykonania inwentaryzacji (spisu z natury) zastosowanych oraz usuniętych wyrobów zawierających azbest.

"Informacji o wyrobach zawierających azbest" to druk stanowiący załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) i przedłożyć corocznie w terminie do dnia 31 stycznia Burmistrzowi Gminy Kłecko (osoby fizyczne) Marszałkowi Województwa (osoby prawne).

Art. 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest), nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, podlega karze grzywny,

Prosimy o składanie - informacji o wyrobach zawierających azbest. (wzór druku stanowi załącznik nr 1)

Miejsce składania dokumentu: sekretariat Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko,

pon.  w godzinach 8:00 – 16:00, od wt. do pt. w godzinach od 7:00 – 15:00 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

 

Usuwanie azbestu

Likwidacja wyrobów zawierających azbest realizowana jest w Gminie Kłecko zgodnie z Regulaminem udzielania finansowania przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków pochodzących z budżetu powiatu, miasta Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2020.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko

Termin składania wniosków: do 20 września 2020 r.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do UMGK lub w do wyczerpania limitów na finansowanie w roku prowadzenia akcji usuwania azbestu.

Finansowaniu podlega 100% kosztów związanych z:

  • rozbiórką (demontażem) elementów budynku zawierającego azbest oraz unieszkodliwieniem i transportem,
  • wyłącznie unieszkodliwieniem i transportem odpadów zgromadzonych na terenie nieruchomości, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania na realizację zadania wynosi do 20 000 zł brutto dla nieruchomości.

Objaśnienia do wniosku

  1. Wnioskodawcy muszą być ujęci w Wojewódzkiej Bazie Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest – WBDA w tzw. bazie azbestowej.
  2. Wnioskodawca zobowiązany jest, w zależności od charakteru wykonywanych prac, zgłosić lub uzyskać stosowne pozwolenie, jeśli jest to wymagane przepisami prawa budowlanego oraz posiadać protokół odbioru robót i oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego.
  3. W przypadku, gdy wniosek dotyczy usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków niemieszkalnych, Wnioskodawcy prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi zobowiązani są również do załączenia oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie oraz do złożenia na formularzu będącym załącznikiem do oświadczenia niezbędnych informacji dotyczących tej pomocy.
  4. W przypadku nieruchomości, do których prawo własności przysługuje więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku, jak i spełnienie innych wymogów przewidzianych w regulaminie przez wszystkie te osoby lub załączenie pełnomocnictwa (zgoda właściciela/współwłaściciela).

 

Pliki do pobrania:

  1. Wniosek o sfinansowanie 2019-2020
  2. Wzór ogólna klauzula informacyjna
  3. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie
  4. Zgoda właściciela współwłaściciela nieruchomości
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji