Opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Kłecko

W celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłecko oraz opieki  nad zwierzętami bezdomnymi, przyjęto uchwałą nr VII/53/19 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 27 marca 2019 r., program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko na 2019 r.

Do głównych zadań programu należy zaliczyć: 

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, usypianie ślepych miotów; 

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

5) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kłecko; 

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich (należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich).

7) odławianie bezdomnych zwierząt.

Burmistrz Gminy Kłecko realizując zadania zapisane w programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  w gminie Kłecko zachęca do:

  •  adopcji psów i kotów, które są przekazywane do schronisk, z którymi podpisano stosowną umowę lub zawarto porozumienie, poniżej
  1. Schronisko Gniezno: http://urbis.gniezno.pl/schronisko/
  • ubiegania się o dofinansowanie do zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych celem zapobiegania niekontrolowanego i niechcianego rozmnażania zwierząt (Wniosek). Wnioski o dofinansowanie należy składać w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko w terminie od 1 kwietnia.
    Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do UMGK lub do wyczerpania limitów na finansowanie w roku prowadzenia akcji sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych.

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami to pan Dawid Braciszewski.

Dane kontaktowe:

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Wniosek sterylizacja, kastracja

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji