Urząd Miejski Gminy Kłecko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.klecko.pl

Data publikacji: 2018-01.06

Data aktualizacji: 2020-21-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

o   nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,

o   część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Data sporządzenia deklaracji: 2019-21-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Krzysztof Jęch,  Bartosz BorowiakMałgorzata Pietrzak Sikorska, Karolina Kiełpińska-Nowak klecko@klecko.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 427 01 25 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Architektura

Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul Dworcowa 14, 62-270 Kłecko

telefon 61 427 01 25, email klecko@klecko.pl

Budynek nie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Rozpoczęły się prace nad modernizacją budynku UMGK - w 2021  roku planowany jest montaż windy.

Przy schodach do wejścia głównego znajduje się domofon, przez który osoba z niepełnosprawnością może uzyskać kontakt z Biurem Podawczym UMGK (pracownik urzędu schodzi wówczas do klienta). Istnieje również możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku.

Na parkingu UMGK nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami planowane jest na rok 2021 r.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Przystosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami planowane jest na rok 2021

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Do obiektu można wejść z psem asystującym. 

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji