Działania gminy w zakresie utrzymania i budowy dróg gminnych

Zarządcą dróg gminnych na terenie gminy Kłecko jest Burmistrz Gminy Kłecko. Obowiązki związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy, wynikają z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym, oraz z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Do najważniejszych spraw z zakresu bieżącego utrzymania dróg, należą kwestie z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. Zarządca dróg musi wykonywać wiele obowiązków związanych z zapewnieniem należytego utrzymania dróg publicznych. Jednym z najistotniejszych jest pełnienie funkcji inwestora, i inicjowanie przedsięwzięć związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. Ponadto zarządca dróg ma obowiązek naprawienia uszkodzonych fragmentów dróg w ramach wykonania robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających. Do innych zadań z zakresu drogowego należy zlecanie wykonania okresowych pomiarów natężenia ruchu i uzgadnianie lokalizacji obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym (np. reklam, przyłączy technicznych). Wiąże się z tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg. Innym równie istotnym obowiązkiem zarządcy drogi jest utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Zgłoszenia koniecznych robót utrzymaniowych, można dokonywać pod numerem telefonu 61 427 01 25 wew. 214, lub drogą elektroniczną pod adresem drogi@klecko.pl . Zgłoszenia prosimy opisać szczegółowo w celu weryfikacji. Dodane zdjęcia z miejsca usterki będą również mile widziane. Podanie danych kontaktowych, w tym numeru telefonu, ułatwi pracownikom kontakt w celu szybkiej weryfikacji koniecznych robót.

 

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji