2022-09-19 Granty PPGR - nabór uzupełniający.

Burmistrz Miasta i Gminy Kłecko ogłasza nabór uzupełniający wniosków o przyznanie wsparcia w ramach projektu „Granty PPGR- wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Nabór uzupełniający możliwy jest ze względu na oszczędności powstałe w wyniku postępowania przetargowego.

Osobami uprawnionymi do otrzymania wsparcia są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy są członkami rodzin (krewnymi w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) osób, które pracowały w zlikwidowanym PGR i zamieszkiwały miejscowość popegeerowską.

Do projektu mogą przystąpić tylko uczniowie, którzy w latach 2020-2022 nie otrzymali na własność, ani w drodze użyczenia sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowej, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Osoby, które otrzymały wsparcie w zakupie sprzętu komputerowego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie kwalifikują się do projektu grantowego.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie kompletnego wniosku wraz z następującymi załącznikami:

  • potwierdzenie adresu zamieszkania ucznia: zaświadczenie o zameldowaniu, kserokopia legitymacji szkolnej lub deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenie ze szkoły, itp.,
  • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że:
  • uczeń w latach 2020, 2021,  2022 nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy,
  • uczeń spełnia obowiązek szkolny w roku szkolnym 2022/2023,
  • potwierdzenie faktu zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci, opiekuna prawnego) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR: kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, itp.,
  • potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z krewnym zatrudnionym w PPGR: odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, przedstawione w sposób chronologiczny.
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki do pobrania:

Wzór oświadczenia rodzica opiekuna prawnego

Wzór oświadczenia pełnoletniego ucznia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Termin składania wniosków od 26 września do 7 października 2022 r.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, - Biuro Podawcze.

UWAGA!

Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu,  decydować będzie kolejność składania poprawnie wypełnionych i kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami.
Złożenie niekompletnego wniosku tj. nie wypełnienie lub błędne wypełnienie wymaganych informacji, nie złożenie wszystkich wymaganych załączników i dokumentów (zgodnie z wykazem dokumentów zamieszczonych powyżej) spowoduje odrzucenie wniosku.
Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

 

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji