Kadencja 2014-2018 dla Gminy Kłecko była bardzo pracowita. Oprócz bieżących zadań własnych realizowano również zadania inwestycyjne, których zakres, w związku z możliwością pozyskania środków z Unii Europejskiej, uległ znacznemu wzrostowi w stosunku do lat ubiegłych.
Gmina wykorzystała maksymalnie możliwość pozyskania dofinansowania inwestycji ze środków WRPO oraz PROW. Pozyskane środki do realizacji w latach 2016-2020 to kwota  około 23,5 mln zł.
Łączne wydatki inwestycyjne w gminie Kłecko w latach 2015-2018 to kwota około 43,5 mln zł.

Wydatki majątkowe Gminy Kłecko w latach 2015-2018 kształtowały się następująco:

 • 2015 rok, kwota   1 776 743,91 zł, co stanowi     7,89 % wydatków gminy ogółem,
 • 2016 rok, kwota   7 058 939,06 zł, co stanowi   20,40 % wydatków gminy ogółem,
 • 2017 rok, kwota 11 730 174,49 zł, co stanowi   27,85 % wydatków gminy ogółem,
 • 2018 rok, kwota 22 893 056,87 zł, co stanowi   40,97 % wydatków gminy ogółem (plan).

Realizacja wydatków majątkowych odbywała się z następujących źródeł:

 • dochody własne ( w tym: kredyty i pożyczki):
  • 2015 rok, kwota     1 511 395,28 zł,
  • 2016 rok, kwota        601 694,09 zł,
  • 2017 rok, kwota     5 556 692,14 zł,
  • 2018 rok, kwota     8 590 147,56 zł (plan),
 • środki UE (WRPO i PROW) oraz budżetu państwa:
  • 2015 rok, kwota          265 348,63 zł,
  • 2016 rok, kwota       6 457 244,97 zł,
  • 2017 rok, kwota       6 173 482,35 zł,
  • 2018 rok, kwota     14 302 909,31 zł (plan).

Wybrane inwestycje i remonty realizowane w gminie Kłecko w latach 2015-2018

I. ŚRODOWISKO

Lp.

Nazwa

1.

Budowa sieci gazowej

Etap I: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 125, 110, 90, 63 mm zlokalizowanego w miejscowości Kłecko
Etap II: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 125, 90, 63 mm w miejscowości Kłecko, Polska Wieś, Wilkowyja

2.

Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczali ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo  wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Polskiej Wsi i Charbowie (odcinki doprowadzające)

Etap I: Budowa oczyszczalni ścieków w Kłecku
Etap II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechy i Dziećmiarki wraz z odcinkami doprowadzającymi
Etap III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Charbowo i Ułanowo wraz z odcinkami doprowadzającymi w Polskiej Wsi i Charbowie

3.

Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Etap I: Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii
Etap II: Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

4.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłecko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach

Etap I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłecko
Etap II: Dostawa i montaż trójfazowego przemysłowego agregatu prądotwórczego, w wersji zabudowanej wyciszonej o mocy stałej agregatu 50 kW/ 63kVA na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Świniarach

5.

Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku – etap I

6.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dębnicy

7.

Wykonanie termomodernizacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłecku  przy ul. Paderewskiego 16

8.

Podłączenie hali sportowej w Kłecku do sieci gazowej

9.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja gmina Kłecko – etap I wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikami w Brzozogaju gm. Kłecko i budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią i instalacją w Dębnicy

10.

Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w gminie Kłecko w miejscowości Dębnica do działek nr 126/14, 126/17, 126/21, 126/22 oraz w miejscowości Wilkowyja do działek nr 60/3, 58/3 w ramach systemu zaprojektuj i wybuduj

11.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębnicy w 2015 roku

12.

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Spacerowej w Kłecku

13.

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie

14.

Ocieplenie świetlicy w Kamieńcu wraz z montażem zbiornika bezodpływowego

II. DROGI

Lp.

Nazwa

1.

Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Kłecko:

2.

Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany – Kamieniec (odcinek od Pomarzan do skrzyżowania z drogą gminną nr 283007P)

3.

Przebudowa drogi gminnej nr 283084P w miejscowości Świniary (dz. nr 3, jednostka ewidencyjna Kłecko - gmina, obręb ewidencyjny Świniary)

4.

Przebudowa drogi gminnej nr 283018P Biskupice – Brzozogaj – Dębnica w miejscowości Brzozogaj i Bielawy

5.

Remont drogi wewnętrznej i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kłecku

6.

Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Kłecku i Bojanicach

7.

Zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Kłecku

8.

Wykonanie utwardzenia istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 283004P w Pomarzanach

9.

Wykonanie naprawy i utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Polska Wieś, Dębnica, Bielawy, Kamieniec, Świniary w gminie Kłecko

10.

Utwardzenie dróg gminnych, gruntowych kruszywem łamanym na terenie Gminy Kłecko w 2018 roku

11.

Utwardzenia tłuczniem ulicy Kasztanowej w Kłecku – Etap I (80 mb odcinek od ul. Modrzewiowej do istn. utwardzenia)

12.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Wilkowyja (dz. nr 111/31), gm. Kłecko

13.

Budowa dróg gminnych w Charbowie, Kamieńcu i Dziećmiarkach

14.

Budowa oświetlenia ulicznego w Kłecku, ul. Ogrodowa

15.

Budowa oświetlenia ulicznego w Dziećmiarkach i Czechach 

16.

Montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na istniejących słupach w 2016 roku

17.

Montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Kłecku i wioskach na terenie gminy w 2015 roku

18.

Dodatkowe oznakowanie dojazdu do miejscowości – tablice informacyjne

19.

Inwentaryzacja dróg gminnych wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej

20.

Zakupienie wiat na przystanki autobusowe

III. OŚWIATA I OPIEKA NAD MAŁYMI DZIEĆMI

Lp.

Nazwa

1.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej

2.

Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Etap I: Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii
Etap II: Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

3.

Utworzenie żłobka gminnego w Kłecku

4.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania piętra i poddasza budynku gimnazjum na żłobek wraz z robotami towarzyszącymi i wyposażeniem

5.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dębnicy

6.

Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Dębnicy w Dębnicy

7.

Remont drogi wewnętrznej i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kłecku

8.

Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kłecku

9.

Remonty szkół i doposażenie sal lekcyjnych w budynkach oświatowych i hali sportowej

IV. KULTURA, SPORT, REKREACJA, ZDROWIE

Lp.

Nazwa

1.

Budowa świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

Etap I: Budowa świetlicy wiejskiej w Działyniu
Etap II: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne

2.

Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Kłecko:

3.

Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku – etap I

4.

Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku

5.

Podłączenie hali sportowej w Kłecku do sieci gazowej

6.

Zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Kłecku

7.

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie

8.

Budowa wiaty rekreacyjnej w Biskupicach

9.

Dostawa i montaż wiat rekreacyjnych dla miejscowości Polska Wieś, Wilkowyja, Dziećmiarki, Michalcza, Czechy, Zakrzewo

10.

Zakup i montaż wiaty rekreacyjno – biesiadnej na placu zabaw w Pruchnowie

11.

„U zielarek” – centrum wsi w Gorzuchowie

12.

Montaż kontenera z wyposażeniem sanitarnym na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sulinie

13.

Ocieplenie świetlicy w Kamieńcu wraz z montażem zbiornika bezodpływowego

14.

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych do budynku przychodni zdrowia w Kłecku przy ul. Słonecznej 25

15.

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębnicy

16.

Montaż centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowyji

17.

Inwestycje i remonty świetlic wiejskich w Kamieńcu, Michalczy, Wilkowyji, Komorowie

18.

Wykucie drzwi balkonowych i pomalowanie świetlicy wiejskiej w Biskupicach

19.

Wykonanie izolacji akustycznej sufitu oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Charbowie

20.

Prace związane zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym, oraz naprawa świetlicy w Gorzuchowie

21.

Zakup i dostawa paneli grzewczych dla potrzeby świetlicy wiejskiej w Świniarach wraz z remontem poszycia dachu

22.

Dokumentacja techniczna przebudowy i rozbudowy świetlicy w Ułanowie

23.

Budowa placu zabaw w Pruchnowie

24.

Budowa placów zabaw  w Sulinie, Czechach i Świniarach

25.

Budowa siłowni zewnętrznej w Waliszewie

26.

Budowa siłowni zewnętrznej w Działyniu

27.

Budowa siłowni zewnętrznej w Kopydłowie

28.

Budowa placu zabaw w Bojanicach

29.

Budowa placu zabaw przy ul. Kolonia w Kłecku

30.

Budowa placu zabaw na kąpielisku w Kłecku

31.

Budowa siłowni zewnętrznej w Działyniu

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji