REGULAMIN BIWAKOWISKA W KŁECKU

1. Każdy użytkownik biwakowiska jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Przez Właściciela biwakowiska w Kłecku rozumie się UMG Kłecko
3. Biwakowisko czynne jest od 1 lipca całodobowo do 31 sierpnia.

4. Cisza nocna na terenie biwakowiska obowiązuje w godz. 22:00-6:00,

5. Wstęp na biwakowisko po dokonaniu rejestracji u opiekuna biwakowiska, który stacjonuje w godzinach 10:00 – 18:00 (wymiennie plaża-biwakowisko)

6. Osoby, które nie mają ukończonych 18 lat korzystają z biwakowiska na wyłączną odpowiedzialność osób, którzy sprawują nad nimi opiekę prawną.
7. Prosi się o rozstawienie namiotu/przyczepy kempingowej w sposób niekrępujący swobody innych uczestników oraz umożliwiający swobodny dostęp do toalet i innych obiektów użytkowych.
8. Wymagane jest utrzymywanie czystości na biwakowisku oraz w jego okolicy.
9. Zastrzega się prawo do wyboru lub zmiany miejsca lokalizacji namiotu/przyczepy kempingowej, itp. celem wygodnego i satysfakcjonującego dla wszystkich użytkowników wzajemnego usytuowania na terenie biwakowiska.

10. Właściciel biwakowiska zapewnia jedynie miejsce przygotowane do rozbicia namiotu i dogodny dostęp do toalet

11. Przed wyjazdem zajmowane miejsce należy uporządkować i pozostawić w takim stanie, w jakim je udostępniono. W przypadku nieporządku uczestnicy zobowiązani są pokryć koszt uporządkowania terenu.
12. Właściciel biwakowiska nie ponosi odpowiedzialności za namioty ani za żadne inne rzeczy wniesione przez użytkowników na terenie biwakowiska. Każdy użytkownik biwakowiska odpowiedzialny jest za swoje rzeczy osobiście. Każdy użytkownik biwakowiska odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie innym osobom, urządzeniom lub obiektom znajdującym się na terenie całego biwakowiska. Wyrządzone szkody powinny zostać natychmiast zgłoszone pracownikom biwakowiska.
13. Każdy, kto przebywa na terenie biwakowiska zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, sanitarnoepidemiologicznych i p. poż.
14. Za rzeczy zgubione lub skradzione użytkownikom i innym osobom na terenie biwakowiska Właściciel nie ponosi odpowiedzialności

15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody zdrowotne wyrządzone na terenie biwakowiska.
16. Właściciel  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany problemami
w centrali wodociągów i brakiem dostępu prądu spowodowany problemami w elektrowni.
17. W razie wypadku, zasłabnięcia zaistnienia urazu wypadkowego, dolegliwości zdrowotnych, lub spostrzeżonych zagrożeń należy niezwłocznie powiadomić pracownika biwakowiska
18. Na terenie biwakowiska do dyspozycji użytkowników udostępnione będą sanitariaty,
19. Na terenie biwakowiska zakazuje się prowadzenia bez zgody jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej.
20. Jakiekolwiek naruszenie lub pogwałcenie zasad określonych w regulaminie, może spowodować usunięcie konkretnych osób z biwakowiska .

21. Na terenie biwakowiska zabrania się:
a) palenia ognisk,
b) używania otwartego ognia w namiotach,
c) ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
d) dewastowania infrastruktury,
e) zakłócania porządku,
f) zaśmiecania terenu,

g) wyrzucania niedopałków,

h) palenia papierosów,

i) spożywania alkoholu, napojów alkoholowych lub substancji odurzających,
22. Śmieci należy wyrzucać do śmietników. Zlokalizowanych na terenie biwakowiska

23. Zabrania się podłączania żelazek,  pralek,  kuchenek itp. do gniazdek elektrycznych w łazienkach.

24. Osobom korzystającym z biwakowiska zabrania się wnoszenia i posiadania na teren biwakowiska:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowych , wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,

c) napojów alkoholowych , środków odurzających lub substancji psychotropowych,

d) innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi.

25. Pracownicy biwakowiska są obowiązani odmówić wstępu na biwakowisko oraz przebywania na terenie biwakowiska osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b) posiadającym przedmioty wymienione w pkt.24,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym, zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku,

26. Pracownicy biwakowiska są uprawnieni do:

a) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem biwakowiska, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia biwakowiska

b) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,

27. Każda osoba korzystająca z biwakowiska, w przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia powinna zgłosić je najbliższemu pracownikowi służb podległych.

28. Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren biwakowiska bez możliwości powrotu

29. Dla dobra wszystkich użytkowników biwakowiska zastrzega się możliwość interwencji w przypadkach niewymienionych w powyższym regulaminie.

30. Zastrzega się prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

31. Regulamin biwakowiska jest dostępny:

a) w siedzibie UMG Kłecko pokój 6 , ul. Dworcowa 14 62-270 Kłecko

b) na stronie internetowej www.klecko.pl, zakładka dla mieszkańca > rolnictwo > kąpielisko i biwakowisko

c) w widocznych miejscach na terenie biwakowiska.

32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy określone
w odpowiednich ustawach i przepisach wykonawczych do tych ustaw.

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji