Komisje stałe w Radzie Miejskiej Gminy Kłecko

W Radzie Miejskiej Gminy Kłecko funkcjonują następujące komisje stałe Rady, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 30.11.2010r, w sprawie określenia nazw, zakresu działania komisji stałych Rady:

1. Komisja rewizyjna - do zakresu działania Komisji należą sprawy:

Rada gminy kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną (art.18a Ustawy o s.g.). W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji wybiera rada. Wiceprzewodniczącego komisji wybiera komisja na swym pierwszym posiedzeniu. Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a pod jego nieobecność wiceprzewodniczący.

Komisja rewizyjna:

 • opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
 • Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę.

 

Skład komisji rewizyjnej w kadencji 2014-2018:

Roman Winiarski - Przewodniczący                 

Marlena Gręzicka - Wiceprzewodnicząca   

Marcin Stolarek - członek

Marcin Kaczmarek - członek

2. Komisja Rolno - Gospodarcza, Przemysłu i Budżetu - do zakresu działania Komisji należą sprawy:

 • intensyfikacji gospodarki rolnej, wprowadzanie nowoczesnych technologii i standardów produkcji,
 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego i gospodarki mieszkaniowej,
 • targowisk,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • rzemiosła, handlu i gastronomii,
 • wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Skład komisji w kadencji 2014-2018:

Eugeniusz Cieślewicz - Przewodniczący

Bartosz Chodyński - Wiceprzewodniczący    

Stanisław Borkowski - członek

Michał Stosio - członek

3. Komisja Oświatowo Społeczna - do zakresu działania Komisji należą sprawy:

 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 • polityki prorodzinnej,
 • promocji Gminy.

Skład komisji w kadencji 2014-2018:

Waldemar Gołochowicz - Przewodniczący       

Ewa Maćkowiak - Wiceprzewodnicząca       

Alina Witkiewicz - członek

Kasprzyk Mariusz - członek

Do zadań komisji stałych należy:

 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę lub inne komisje.

Komisje stałe pracują zgodnie z planem pracy przedkładanym radzie oraz składają jej sprawozdanie ze swej działalności. Przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji wybiera rada. Wiceprzewodniczącego komisji wybiera komisja na swym pierwszym posiedzeniu. Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a pod jego nieobecność wiceprzewodniczący.

Rada gminy może powoływać ze swojego grona inne stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy (art. 21 ustawy o samorządzie gminnym). Pracami komisji kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący. Zakres działania, kompetencje i skład osobowy komisji doraźnej określa rada w uchwale o powołaniu komisji.

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji