ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 stycznia 2018 r. w Gminie Kłecko funkcjonuje nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych podzielony na cztery frakcje odpadów:

  • plastik i metale,
  • szkło,
  • papier,
  • odpady biodegradowalne.

Odpady, których nie da się wysegregować powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane.

Pozostałe odpady problematyczne takie jak odpady wielkogabarytowe, opakowania po chemikaliach, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czy gruz powinny zostać przekazane do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), który znajduje się na oczyszczalni ścieków w Kłecku, ul. Ustronie. GPSZOK otwarty jest w każdą sobotę (oprócz świąt i dni ustawowo wolnych) w godzinach 9-15.

W celu ułatwienia mieszkańcom postępowania z odpadami poniżej załączono ulotkę przedstawiającą sposób segregacji odpadów.

Segregacja odpadów komunalnych

           

DEKLARCAJE OKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ OPŁATY

Deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami należy złożyć
w przypadku, gdy:

  • na nieruchomości zamieszkają pierwsi mieszkańcy lub powstaną odpady (pierwsza deklaracja),
  • nastąpi zmiana ilości osób zamieszkałych nieruchomość, ilości odpadów (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych) lub sposobu gromadzenia odpadów (nowa deklaracja),
  • zmiany miejsca zamieszkania (nowa deklaracja).

Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od powstania powyższych przypadków. Deklarację można złożyć osobiści w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko w pokoju nr 6 piętro I (lub w sekretariacie), albo przesłać listownie na adres Urzędu.

Wzór deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych

Wzór deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych

Wzór deklaracji dla nieruchomości rekreacyjnych i na których znajdują się domki letniskowe

Instrukcja wypełnienia deklaracji

Klauzula - odpady komunalne

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Obowiązująca miesięczna stawka opłaty

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

12 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość

 

6 zł – od szóstej i każdej dalszej osoby zamieszkującej nieruchomość

15 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość

 

10 zł – od szóstej i każdej dalszej osoby zamieszkującej nieruchomość

 

Każda osoba składająca pierwszą deklarację otrzyma swój indywidualny numer konta bankowego oraz wykaz opłat.

Kolejne dowody opłat wydawane są osobą zainteresowanym po osobistym przybyciu do Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.

Płatność za odpady należy uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca.

 

ODBIÓR ODPADÓW

Gmina Kłecko podzielona jest na dwa rejony, dla których zostały określone oddzielne odbiory odpadów.

Harmonogram odbioru odpadów

W przypadku nieodebrania odpadów, niedostarczenia worków do segregacji odpadów bądź uszkodzenia pojemnika prosimy o zgłaszanie reklamacji w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko w pokoju nr 6, piętro I, bądź telefonicznie pod nr. Tel. (61) 4270125 wew. 206.

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji