ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 stycznia 2018 r. w Gminie Kłecko funkcjonuje nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych podzielony na cztery frakcje odpadów:

  • plastik i metale,
  • szkło,
  • papier,
  • odpady biodegradowalne.

Odpady, których nie da się wysegregować powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane.

Pozostałe odpady problematyczne takie jak odpady wielkogabarytowe, opakowania po chemikaliach, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czy gruz powinny zostać przekazane do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), który znajduje się na oczyszczalni ścieków w Kłecku, ul. Ustronie. GPSZOK otwarty jest w każdą sobotę (oprócz świąt i dni ustawowo wolnych) w godzinach 9-15.

W celu ułatwienia mieszkańcom postępowania z odpadami poniżej załączono ulotkę przedstawiającą sposób segregacji odpadów.

Segregacja odpadów komunalnych

Segracja odpadów w języku ukraińskim 

           

DEKLARCAJE OKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ OPŁATY

Deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami należy złożyć
w przypadku, gdy:

  • na nieruchomości zamieszkają pierwsi mieszkańcy lub powstaną odpady (pierwsza deklaracja),
  • nastąpi zmiana ilości osób zamieszkałych nieruchomość (nowa deklaracja),
  • zmiany miejsca zamieszkania (nowa deklaracja).

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Z kolei w przypadku śmierci osoby deklarację należy złożyć do 6 miesięcy od nastąpienia zdarzenia.

Deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko w pokoju nr 6 piętro I (lub w sekretariacie), przez E-PUAP albo przesłać listownie na adres Urzędu.

Instrukcja wypełnienia deklaracji

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja - domki letniskowe

Zawiadomienie o nowych stawkach

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Odpady segregowane

32 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość

27 zł – od szóstej i każdej dalszej osoby zamieszkującej nieruchomość

2 zł – zwolnienie w części z opłaty dla każdego mieszkańca przy posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi

W przypadku niesegregowania odpadów, w drodze decyzji, zostanie naliczona opata podwyższona w wysokości 64 zł dla każdej zamieszkującej osoby oraz 54 zł dla szóstej i każdej kolejnej zamieszkującej osoby.

 
 Każda osoba składająca pierwszą deklarację otrzyma swój indywidualny numer konta bankowego oraz wykaz opłat.

Kolejne dowody opłat wydawane są osobą zainteresowanym po osobistym przybyciu do Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.

Płatność za odpady należy uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca.

 

ODBIÓR ODPADÓW

Harmonogram odbioru odpadów I kwartał 2023

Harmonogram odbioru odpadów

W przypadku nieodebrania odpadów, niedostarczenia worków do segregacji odpadów bądź uszkodzenia pojemnika prosimy o zgłaszanie reklamacji w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko w pokoju nr 6, piętro I, bądź telefonicznie pod nr. Tel. (61) 4270125 wew. 206.

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji