Gmina prowadzi działania w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego:

 • kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy:
  • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji, przy czym:
   - lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   - sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy;
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku o przeznaczeniu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • nadawanie numeru porządkowego nieruchomości.

Wnioski:
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
WYDANIE WYPISU I WYRYSU
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI MPZP LUB STUDIUM

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji