HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLA NR 1 W KŁECKU I ODDZIALE ZAMIEJSCOWYM W DZIAŁYNIU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Termin

Etap rekrutacji/czynność rodzica

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

26lutego 2018 r. do 05 marca godz. 16.00

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

5 marca 2018 r.

 

Informacje na tablicach ogłoszeń ,stronach internetowych dotyczące postepowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego

12 -23 marca 2018 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z harmonogramem przyjętym w  placówce.

26-31 marca 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkola.

6 kwietnia 2018 r. godz. 13.00

Opublikowanie wewnątrz placówki listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

9 kwietnia 2018 godz. 13.00 

– 20 kwietnia 2018 r. godz. 16.00

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia woli zapisu dziecka  w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

23 kwietnia 2018 r. godz. 13.00

Opublikowanie wewnątrz placówki list dzieci przyjętych i nieprzyjętych-z list dzieci zakwalifikowanych, których rodzice złożyli potwierdzenie woli zapisu

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 24-30 kwietnia 2018 r.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

1 – 10 maja 2018 r.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola.

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

11 maja 2018 r., godz. 16.00

Opublikowanie wewnątrz placówki wykazu wolnych miejsc.

14-18 maja 2018 r., godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

21 maja 2018 r. godz. 13.00

Opublikowanie wewnątrz placówki listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  

22 maja godz. 13.00 – 25 maja 2018 r. godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

28 maja 2018 r., godz. 13.00

Opublikowanie wewnątrz list dzieci przyjętych  i nieprzyjętych.

od 1 czerwca 2018 r.

Procedura odwoławcza.

18 czerwca 2018 r.

Opublikowanie wewnątrz placówki wykazu wolnych miejsc.

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji