REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Kłecko prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gminy Kłecko. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. numer identyfikacji podatkowej NIP,
 3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044),
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  o następującej treści:

Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne
  z prawdą;
 2. znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454).

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Zmiana wpisu:

Zmiana wpisu następuje po rozpatrzeniu wniosku o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej. 

Do wniosku o  zmianę wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 25 zł, określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044),
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wniosek o zmianę wpisu do RDR


Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy i miejsce składania:

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 3. numer rejestrowy (numer wpisu)

Wniosek o wykreślenie z RDR

Opłata skarbowa:

 • Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej
 • Opłacie podlega wydanie zaświadczenia o wykreślenie z rejestru - opłata skarbowa
  w wysokości 17zł, termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku
  o wydanie zaświadczenia.

Rejestr Działalności Regulowanej

ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Urząd Miejski Gminy Kłecko informuje, że zezwolenia na prowadzenie działalności otrzymały następujące firmy:

 

 • Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko, tel. (61) 427 01 16 wew.102-103
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gnieźnie, ul. Kiszkowska 7, 62-200 Gniezno, tel. (61) 426 44 37
 • EKOS Barbara Frankowska, Dębnica 10, 62-271 Działyń, tel. 608-679-617  
 • SPÓŁDZIELNIA NABYWCÓW, 62-271 Działyń, tel. (61) 427 97 00
 • WC SERWIS Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. (31) 278 45 31

 

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wraz z wykazem wymaganych dokumentów

Uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynosi 107 zł.

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji