Sytuacja finansowa Gminy Kłecko: lata 2015-2018
         
Wyszczególnienie Wykonanie 2015 r. Wykonanie 2016 r. Wykonanie 2017 r. Plan po zmianach 2018 r.
Dochody bieżące * 23 129 953,20 29 534 995,61 33 958 417,74 35 375 588,22
Dochody majątkowe 1 836 449,73 758 247,49 7 166 572,34 9 520 147,56
dotacja z budżetu państwa program MALUCH ( przebudowa budynku na żłobek wraz z pierwszym wyposażeniem) 558 663,63 390 694,09    
dotacja z budżetu państwa program "Pięknieje Wielkopolska Wieś"  (plac zabaw Sulin i Czechy w 2015 roku), ( Gorzuchowo "U zielarek.."  w 2016 roku) 40 000,00 30 000,00    
dotacja - rozliczenie z budżetu  UE  za 2014 rok  PROW (Rewitalizacja parku miejskiego) 175 500,00      
dotacja - rozliczenie z budżetu  UE  za 2014 rok  PROW ( kanalizacja sanitarna Biskupice, Brzozogaj)  737 231,65      
dotacja z budżetu  UE  lata 2017 i 2018 WRPO "Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii"      3 790 868,37 440 373,75
dotacja z budżetu  UE lata 2017-2018 WRPO  "Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej"     1 574 228,83 2 017 937,05
dotacje z budżetu państwa na przebudowę dróg ( Świniary -  2016 rok),( Biskupice -  Brzozogaj -  Dębnica   2017 rok), ( Kamieniec 2018 rok)   181 000,00 157 409,00 205 100,00
dotacja z budżetu UE  2018 r. WRPO  " Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko"       2 526 297,74
dotacja z budżetu UE  2018 r.  PROW   " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłecko wraz z wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach"       1 947 642,00
dotacja z budżetu UE  2018 r. WRPO  "Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo" "       1 387 317,34
dotacja z budżetu państwa z rozliczenia funduszu sołeckiego (wydatki majątkowe za rok ubiegły)     34 185,94 65 479,68
dochody z mienia ( sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego) 325 054,45 156 553,40 1 609 880,20 930 000,00
Dochody ogółem 24 966 402,93 30 293 243,10 41 124 990,08 44 895 735,78
         
Przychody, w tym: 1 867 145,95 7 344 682,81 4 652 379,56 13 844 373,26
nadwyżka z lat ubiegłych 667 145,95 0,00 0,00 0,00
wolne środki z lat ubiegłych 1 200 000,00 3 112 764,89 3 038 724,56 2 332 652,26
kredyt/pożyczka 0,00 4 231 917,92 1 613 655,00 11 511 721,00
Ogółem (dochody +przychody) 26 833 548,88 37 637 925,91 45 777 369,64 58 740 109,04
         
Wydatki bieżące 20 744 040,08 27 540 262,19 30 394 625,08 32 986 796,17
Wydatki majątkowe 1 776 743,91 7 058 939,06 11 730 174,49 22 893 056,87
Wydatki ogółem 22 520 783,99 34 599 201,25 42 124 799,57 55 879 853,04
         
Wynik budżetu danego roku (dochody minus wydatki) 2 445 618,94 -4 305 958,15 -999 809,49 -10 984 117,26
 
Rozchody, w tym: spłaty pożyczek i kredytów 1 200 000,00 0,00 1 319 917,82 2 860 256,00
Ogółem (wydatki+rozchody) 23 720 783,99 34 599 201,25 43 444 717,39 58 740 109,04
 
Przychody - rozchody (źródła finansowania deficytu) 667 145,95 7 344 682,81 3 332 461,74 10 984 117,26
 
Wynik budżetu narastająco 3 112 764,89 3 038 724,66 2 332 652,25 0,00
 
Zestawienie porównawcze wybranych danych z budżetów gminy w latach 2015-2018
Dochody ogółem 24 966 402,93 30 293 243,10 41 124 990,08 44 895 735,78
w tym: dochody majątkowe 1 836 449,73 758 247,49 7 166 572,34 9 520 147,56
               w dochodach majątkowych dochody z budżetu UE (WRPO i PROW) 912 731,65   5 365 097,20 8 319 567,88
 
Udział dochodów majątkowych w  dochodach ogółem 7,36 2,50 17,43 21,21
Udział środków z UE  w dochodach 3,66 0,00 13,05 18,53
         
Wydatki ogółem 22 520 783,99 34 599 201,25 42 124 799,57 55 879 853,04
w tym: wydatki majątkowe 1 776 743,91 7 058 939,06 11 730 174,49 22 893 056,87
Udział wydatków majątkowych we wydatkach ogółem 7,89 20,40 27,85 40,97
         
Zaciągnięte/planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki                                                                             (stan na 31.12.2014 - kwota 1 200 000,00) 0,00 4 231 917,92 1 613 655,00 11 511 721,00
Spłata kredytów i pożyczek 1 200 000,00   1 319 817,82 2 860 256,00
         
Kredyty i pożyczki lata 2018-2025
         
Kredyty i pożyczki zaciągnięte  i planowane do zaciągnięcia w latach 2015-2018, kwota 17 357 293,92 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte  i planowane do zaciągnięcia spłacone w okresie 2016-2017, kwota 1 319 817,82 zł
Stan kredytów i pożyczek do spłaty w okresie 2018-2025, kwota  16 037 376,00 zł
         
ROK  Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 Stan kredytów i pożczek pozostałych do spłaty na koniec każdego  roku (kwota długu) 
         
2018 2 860 256,00 13 177 120,00
2019 2 853 340,00 10 323 780,00
2020 1 848 000,00 8 475 780,00
2021 1 859 000,00 6 616 780,00
2022 1 934 000,00 4 682 780,00
2023 1 934 000,00 2 748 780,00
2024 1 933 000,00 815 780,00
2025 815 780,00 0,00
         
* wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach spowodowany jest pozyskanymi dotacjami  ramach programów: 500+ i 300+ oraz   zwrotami  podatku Vat 
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji