POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
ZEZWOLENIE NA UPRAWĘ MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH

miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski Gminy Kłecko
Ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko

symbol

6180

stanowisko ds. rolnictwa

SR

podstawa prawna

Ø  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) – na podstawie art. 47

Ø  Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa wielkopolskiego.  - PROJEKT 2020

Ø  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.) - Cześć III ust. 29 pkt. 1 załącznika

opłaty

Ø  Opłata skarbowa 30 zł

Ø  Pełnomocnictwo 17 zł - z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej. Nie dotyczy pełnomocnictw notarialnych.

Ø  obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Opłatę skarbową należy uiścić na podany rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, O/Kłecko:
76 9065 0006 0070 0700 0130 0001

termin odpowiedzi

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące, od dnia wszczęcia postępowania.

osoba do kontaktu

Podinspektor Dawid Braciszewski

Tel. 61 427 01 25 wew. 206

d.braciszewski@klecko.pl

tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kłecko w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

uwagi

Zgodnie z art. 46 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.)

1.      Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności
w zakresie skupu maku.
2.      Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:
a)      umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub 2) zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.
3.      Stosowanie materiału siewnego maku lub konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin.

Wielkość powierzchni oraz jej rejonizacja są ustalane corocznie uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, po przekazaniu propozycji z poszczególnych urzędów gmin oraz po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Zainteresowani rolnicy winni w terminie wskazanym zgodnie z coroczną kurendą, składać pisemne oświadczenia z propozycją dotyczącą wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych w roku następnym.

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. Zm)
1.      Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.
2.      Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.
3.      Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.
4.      Uprawa konopi innych niż wymienione w pkt. 3 jest zabroniona.
 

Dokumenty

1.      Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych
2.      Oświadczenie o niekaralności
3.      Zobowiązanie do przetwarzania konopi we własnym zakresie

Informacja dla mieszkańców zainteresowanych uprawą maku i konopii na 2021 >>

1. UCHWAŁA SEJMIKU WOJ. WLKO W SPRAWIE OKRESLENIA OGÓLNEJ POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ POD UPRAWĘ MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH NA TERENIE WOL. WLKP.

2. WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SKUPU KONOPI WŁÓKNISTYCH NA TERENIE WOJ. WLKP.

3. WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SKUPU MAKU NISKOMORFINOWEGO

 

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji