ZGŁOSZENIE USUNIĘCIA DRZEWA

Osoby fizyczne, które chcą usunąć drzewa ze swojej nieruchomości zobowiązane są dokonać zgłoszenia w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko w przypadku, gdy obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm będzie przekraczał:

- 80  cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu  srebrzystego,

- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku chęci usunięcia krzewów zgłoszenie nie obowiązuje.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy;

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;

- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Wzór zgłoszenia usunięcia drzewa

 

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko zobowiązany jest dokonać oględzin drzewa, z których sporządzi protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin bądź po uzyskaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu usunięcia zgłoszonego drzewa (opłata skarbowa w wysokości 17 zł).

Ważność zgłoszenia wynosi 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin.
W przypadku nieusunięcia drzewa w przeciągu 6 miesięcy właściciel zobowiązany będzie do ponownego zgłoszenia chęci usunięcia drzewa.

Burmistrz Gminy Kłecko może wnieść sprzeciw usunięcia drzewa w przypadku, gdy drzewo:

 1. znajduje się:
 • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody;
 1. spełnia kryteria uznania drzewa za pomnik przyrody,
 2. wymagane jest uzyskanie zgody na usunięcie drzewa,
 3. nie uzupełniono zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.  

W przypadku, gdy w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Burmistrz Gminy Kłecko, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEWA/KRZEWU

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu jest wymagane przede wszystkim, gdy usunięcie drzewa związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy podmiot ubiegający się
o zezwolenie nie jest osobą fizyczną.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty opisane na str. 3 wniosku.

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu trwa od miesiąca do dwóch i zakończone jest wydaniem decyzji administracyjnej.

USUNIĘCIE ZŁOMU LUB WYWROTU

Usunąć złomy lub wywroty bez wymaganego zezwolenia mogą:

- jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właściciele urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego, zarządcy dróg, zarządcy infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

- inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Zgłoszenie złomu/wywrotu

Z oględzin, o których mowa powyżej sporządza się protokół, w którym zawiera się informacje o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów jak również sporządza się dokumentację zdjęciową.

 

Oględziny złomu lub wywrotu dokonywane są niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia
o zaistniałej sytuacji.

KIEDY USUNIĘCIE DRZEWA I KRZEWU NIE WYMAGA ZEZWOLENIA LUB ZGŁOSZENIA?

Zezwolenia nie wymaga usunięcie:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 midx2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 1. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób     fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego; 

 1. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 2. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 3. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 4. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 5. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 6. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 8. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 9. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 10. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 11. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 rozporządzenie w sprawie zwierząt objętych ochroną gatunkową § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 12. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 zezwolenie na sprowadzanie do kraju, hodowanie, rozmnażanie i sprzedaż roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych zagrażających rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym ust. 2f.

 

Zgłoszenia nie wymaga drzewo, którego obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

TERMIN USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

Drzewa powinny być usuwane poza okresem lęgowym ptaków, a mianowicie od 16 października do końca lutego.

W przypadku, gdy na drzewie lub w krzewach znajduje się ptasie gniazdo, przed usunięciem drzewa/krzewu, niezbędne jest uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na zniszczenie siedliska.

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENÓW NIERUCHOMOŚCI WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW

W przypadku, gdy drzewa lub krzewy znajdują się na terenie nieruchomości, która została wpisana do rejestru zabytków, decyzję zezwalającą na usunięcie drzew lub krzewów wydaje Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

PIELĘGNACJA DRZEW

Prace pielęgnacyjne w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa oraz korzeni i pędów krzewu należy wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony.

Usunięcie większej ilości korony drzewa może nastąpić w celu:

 1. usunięcia gałęzi obumarłych lub nadłamanych,
 2. utrzymania uformowanego kształtu korony drzewa,
 3. wykonania specjalistycznego zabiegu przywracającego statykę drzewa.

Zabieg przywracania statyki drzewa wykonuje się na podstawie dokumentacji fotograficznej wskazującej na przeprowadzenie tego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Usunięcie korony drzewa, w celu innym niż ww. w wymiarze większym niż:

 1. 30% korony drzewa stanowi uszkodzenie drzewa,
 2. 50% korony drzewa stanowi zniszczenie drzewa.

Za zniszczenie i uszkodzenie drzewa wymierzana jest kara administracyjna.

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji