OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KŁECKO

Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji składanych przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorców oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza, polegające na trwałej zmianie istniejącego systemu ogrzewania węglowego na źródła ciepła obejmujące zakup i montaż:

 1. kotłów olejowych,
 2. kotłów gazowych,
 3. kotłów gazowo-olejowych,
 4. ogrzewania elektrycznego,
 5. pompy ciepła,
 6. kotłów na paliwa stałe, z wyłączeniem kotłów na paliwa stałe węglowe, spełniających warunki:
 1. zapewniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych w ust. 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193, str. 100; z 2016 r. L 346, str. 51);
 2. umożliwiających wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo;
 3. nieposiadających rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Zasady udzielania dotacji, w tym wysokość dotacji, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposób ich rozliczenia, określa „Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie Gminy Kłecko” stanowiący załącznik do uchwały nr XXXVI/255/21 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 maja 2021 r. zmienianej uchwałą nr LI/358/22 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/255/21Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie Gminy Kłecko.

 

Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin jego realizacji:

 

Wnioski należny składać od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko (pon. 8:00 - 18:00, wt. - pt. 7:00 - 15:00) lub za pośrednictwem platformy ePUAP, przy czym wniosek należy opatrzyć podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub profilem zaufanym z platformy ePUAP.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko po 30 września 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Celem naboru jest przyznanie w 2022 r. dotacji celowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na wymianie dotychczasowego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła.

 

Na dzień ogłoszenia wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania w roku budżetowym 2022 wynosi 150 000,00 zł.

Dotacja udzielana będzie w wysokości:

 1. 50% poniesionych kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż 3 500,00 zł;
 2. 50% poniesionych kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż 5 000,00 zł, w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródła ogrzewania dla więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, ale nie więcej niż dla czterech lokali mieszkalnych;
 3. 50% poniesionych kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż 7 000,00 zł, w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródła ogrzewania dla więcej niż czterech  lokali mieszkalnych, ale nie więcej niż dla ośmiu lokali mieszkalnych”;
 4. 50% poniesionych kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż 9 000,00 zł, w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródła ogrzewania dla więcej niż ośmiu  lokali mieszkalnych, ale nie więcej niż dla dwunastu lokali mieszkalnych;
 5. 50% poniesionych kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż 12 000,00 zł, w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródła ogrzewania dla więcej niż dwunastu  lokali mieszkalnych, ale nie więcej niż dla szesnastu lokali mieszkalnych;
 6. 50% poniesionych kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż 15 000,00 zł, w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródła ogrzewania dla więcej niż szesnaście  lokali mieszkalnych”.

Formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko oraz na stronie  http://bip.klecko.pl  lub www.klecko.pl.

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania w roku budżetowym 2022 w budżecie Gminy Kłecko.

Realizacja zadnia może zostać rozpoczęta po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji. Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy. Rozliczenie inwestycji musi nastąpić do 30 listopada 2022 r.

 

Uchwała Nr Xxxvi/255/21 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie Gminy Kłecko

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyKlecko/document/735372/Uchwa%C5%82a-XXXVI_255_21

UCHWAŁA NR LI/358/2022 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/255/21 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie Gminy Kłecko

Akt prawny: Uchwała-LI_358_2022 - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl)

ZARZĄDZENIE NR 7/VI/2022 BURMISTRZA GMINY KŁECKO z dnia 30 czerwca 2022 r.w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy Komisji do przeprowadzenia naboru w postępowaniu o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie Gminy Kłecko oraz powołania jej składu osobowego.

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyKlecko/document/849649/Zarz%C4%85dzenie-7_VI_2022

DO POBRANIA:

WNIOSEK 2022 piecyki

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji