Inwestor lub upoważniony przez niego wykonawca prac na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem prac składa stosowny wniosek do zarządcy drogi – Burmistrza Gminy Kłecko , zawierający oprócz nazwy jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię, planowany okres zajęcia pasa drogowego, a także plan sytuacyjny.

W zezwoleniu zarządca drogi określa okres zajęcia pasa, jego powierzchnię, warunki przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz warunki usuwania wad technicznych robót wykonanych w pasie drogowym.

Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. 

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni, stawki opłaty za zajęcie 1 m² i liczby dni zajęcia.

Wysokość rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej nalicza się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek,
  • mapa sytuacyjna (na aktualnej kopii mapy zasadniczej) z zaznaczeniem przewidzianej powierzchni do zajęcia,
  • projekt organizacji ruchu – jeśli obowiązek wynika z wcześniejszej decyzji zezwalającej. 
  • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik wnioskodawcy.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski Gminy Kłecko      
ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko

Termin załatwienia
do 2 tygodni

Opłaty
17 zł - za pełnomocnictwo.

WNIOSEK ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji