Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kłecko

Drogi wojewódzkie
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podzielił drogi wojewódzkie na terenie gminy Kłecko według dwóch standardów odśnieżania.  Drodze wojewódzkiej nr 190 (Wągrowiec – Kłecko - Gniezno) przydzielony został II standard zimowego utrzymania tj. posypywanie oraz odśnieżanie na całym odcinku. Natomiast na drodze nr 197 (Kiszkowo – Komorowo – Gniezno) obowiązywać będzie III standard tj. odśnieżenie jezdni na całej długości, posypywanie w wyznaczonych miejscach (skrzyżowania z drogami o nawierzchni twardej oraz z liniami kolejowymi, łukach poziomych, odcinkach o pochyleniu > 4%, przystankach autobusowych oraz w innych niebezpiecznych miejscach). Jednostką odpowiedzialną za właściwe utrzymanie dróg wojewódzkich w okresie zimowym będzie Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie. Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie przede wszystkim przy użyciu środków chemicznych (zwilżona sól lub solanka). W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających użycie soli, dopuszcza się użycie materiałów uszorstniających takich jak piasek. RDW w Gnieźnie prowadzi  całodobowo w okresie zimowym dyżur pod numerem telefonów 603 559 169 lub 61 426 56 23 pod którymi można zgłaszać zapytania i uzyskać informację o stanie przejezdności dróg.

Drogi powiatowe
Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kłecko będzie prowadzić w standardach IVA, IVB, V  Standardy odśnieżania dla dróg powiatowych przedstawiają się następująco:

  • Standard IV A – jezdnia odśnieżona będzie na całej szerokości wraz z przystankami autobusowymi po ustaniu opadów śniegu. W miejscach zasp odśnieżony zostanie co najmniej jeden pas ruchu. Dopuszcza się występowanie śniegu zajeżdżonego oraz błota pośniegowego, języków i naboi śnieżnych. Jezdnia posypywana mieszaniną żwiru sortowanego z solą na całych ciągach wraz z przystankami autobusowymi.
  • Standard IV B - jezdnia odśnieżona będzie na całej szerokości wraz z przystankami autobusowymi po ustaniu opadów śniegu. W miejscach zasp odśnieżony zostanie co najmniej jeden pas ruchu. Dopuszcza się występowanie śniegu zajeżdżonego oraz błota pośniegowego, języków i naboi śnieżnych. Posypywana jezdnia mieszania żwiru i soli w miejscach takich jak: skrzyżowania z drogami o nawierzchni twardej oraz z liniami kolejowymi, łukach o promieniu ˂ 750 m, odcinkach o pochyleniu > 4%, przystankach autobusowych oraz w innych niebezpiecznych miejscach.
  • Standard V – odśnieżanie i posypywanie mieszaniną żwiru sortowanego z solą w zależności od potrzeb po zapewnieniu przejezdności na drogach utrzymywanych w standardzie IV. Nawierzchnie jezdni utrzymuje się i posypuje na skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni twardej oraz z liniami kolejowymi, odcinkach o pochyleniu > 4%, przystankach autobusowych.

Monitoring i zimowe utrzymanie dróg powiatowych prowadzone będzie pod numerami telefonów: Zarząd Dróg Powiatowych Gniezno  - 61 428 19 20, 61 428 20 70,    Zarząd Dróg Powiatowych Obwód Kłecko tel.  61 424 07 98.

Drogi gminne
Wszystkie drogi gminne na terenie gminy Kłecko mają V standard odśnieżania tj. odśnieżanie i posypywanie mieszaniną żwiru sortowanego z solą w zależności od potrzeb, po zapewnieniu przejezdności na drogach powiatowych. Kolejność odśnieżania dróg gminnych dostosowana została do standardów odśnieżania dróg powiatowych. Drogi gminne będę odśnieżane równocześnie z drogami powiatowymi. Informacje o stanie dróg i pracy sprzętu można uzyskać od administratora dróg gminnych tj. Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko pod numerem telefonu 61 427 01 25 wew. 214.

Odśnieżanie chodników zgodnie z  art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy do obowiązku właścicieli lub zarządców nieruchomości przylegających bezpośrednio do chodnika.

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji